Privacy Policy

1. Úvod

1.1 APPRE s.r.o., jakožto provozovatel internetového obchodu APPRE, dostupného na internetové adrese https://www.weareappre.com/ (dále jen „Provozovatel“), zpracovává osobní údaje fyzických osob (tzv. subjektů údajů), které mají zájem o nákup v internetovém obchodu (potenciální zákazníci) nebo v internetovém obchodu nakupují či v minulosti nakoupily (zákazníci). Provozovatel dbá na to, aby zpracování osobních údajů výše uvedených osob bylo zákonné, korektní, transparentní, přesné, důvěrné a osobní údaje byly zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu. 

 

1.2 Správcem osobních údajů je společnost APPRE s.r.o., IČO: 09876383 DIČ: CZ09876383, se sídlem: Vnitřní 446/11, Brno, 602 00. Kontaktní údaje Provozovatele jsou: hello@weareappre.com, +420 771 186 644.

 

2. Účel zpracování osobních údajů

2.1 Veškeré osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím Provozovateli za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

 

2.2 Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Provozovatele po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (případně fakturační a doručovací adresa), adresa elektronické pošty (e-mail) a telefonní číslo, a to za účelem uzavření kupní smlouvy, provozování informačního systému webového rozhraní obchodu, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům.

 

2.3 Provozovatel zpracovává osobní údaje zejména za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů za účelem plnění uzavřené kupní smlouvy je nezbytné mimo jiné proto, aby Provozovatel mohl zákazníkovi dodat koupené zboží. 

 

2.4 Provozovatel zpracovává osobní údaje také za účelem plnění svých právních povinností, vyplývajících pro Provozovatele zejména z účetních a daňových zákonů (např. zákona o DPH), ze zákona o ochraně spotřebitele apod. 

 

2.5 Každý subjekt, který poskytl své osobní údaje, má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to elektronickým oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Provozovatele hello@weareappre.com. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu, na jehož základě bylo zpracování osobních údajů prováděno.

 

3. Prohlášení kupujícího

3.1 Kupující potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je povinen uvádět své osobní údaje správně a pravdivě.

 

4. Zasílání newsletterů

4.1 Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje za účelem uplatňování přímého marketingu (zasílání Newsletterů).

 

4.2 Zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu se rozumí zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 480/2004 Sb.“). Obchodním sdělením se rozumí jakákoli forma sdělení, včetně reklamy a vybízení k návštěvě stránek internetového obchodu, určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb Provozovatele (dále jen „Newslettery“).

 

4.3 Zpracování osobních údajů pro účely zasílání Newsletterů vůči osobám, které se samy rozhodly odebírat Newslettery, je možné pouze na základě jejich souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

4.4 Provozovatel ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu bezodkladně poté, co poskytovatel osobních údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním. Nesouhlas lze učinit odhlášením se z odběru Newsletterů, což je možné učinit v každém Newsletteru.

 

5. Zpracovatelé osobních údajů

5.1 Zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osoby, jakožto Zpracovatele. Zpracovatelem osobních údajů je každý, komu Provozovatel osobní údaje poskytne. Provozovatel může poskytovat osobní údaje pouze subjektům, jejichž služby využívá v rámci provozování internetového obchodu. Jedná se zejména o subjekty poskytující účetní, tiskové a poštovní služby, právní služby, IT služby, cloudové služby, služby rozesílání Newsletterů či provozovatele platebních bran atd. Tito příjemci budou zpracovávat osobní údaje buď jako samostatní správci (tedy jako subjekty, které samy určují účely a prostředky zpracování osobních údajů, a to nezávisle na Provozovateli), nebo jako zpracovatelé (tedy subjekty, které zpracovávají osobní údaje pro Provozovatele na základě jeho pokynů).

 

5.2 Provozovatel může poskytovat osobní údaje orgánům veřejné moci, pokud mu tuto povinnost ukládají anebo budou ukládat obecně závazné právní předpisy.

 

6. Doba zpracování osobních údajů

6.1 Osobní údaje kupujících budou zpracovávány po dobu neurčitou. Jednotlivé kupní smlouvy jsou po svém uzavření Provozovatelem archivovány, a to v elektronické formě a jsou přístupné pouze Provozovateli. Provozovatel je povinen po předchozí písemné žádosti kupujícího odstranit jeho osobní údaje z databáze. 

 

6.2 Za účelem přímého marketingu (posílání Newsletterů) bude Provozovatel zpracovávat osobní údaje do okamžiku odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (odhlášení se z odběru Newsletterů).

 

7. Práva subjektů údajů

7.1 Každý subjekt údajů má, mimo jiné, tato práva:

  • právo na přístup k osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR)
  • právo na opravu osobních údajů (za podmínek čl. 16 GDPR)
  • právo na výmaz osobních údajů (za podmínek čl. 17 GDPR)
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (za podmínek čl. 18 GDPR)
  • právo vznést námitku proti zpracování (za podmínek čl. 21 GDPR)
  • právo na přenositelnost osobních údajů (za podmínek čl. 20 GDPR)
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)
  • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (blíže viz čl. 4 těchto zásad)
7.2 V případě, že se kupující domnívá, že Provozovatel nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může:
  • požádat Provozovatele nebo Zpracovatele o vysvětlení;
  • požadovat, aby Provozovatel nebo Zpracovatel odstranili tento stav.

 

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Provozovatel je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi  Zásad zpracování osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

8.2 Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1.6.2021.